Board logo

标题: 台湾“中台禅寺” [打印本页]

作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:42     标题: 台湾“中台禅寺”


      中台禅寺是一座位于台湾省南投县埔里镇的一个佛教寺庙,由惟觉长老住持,于1994年创建。惟觉长老生于1928年,四川营山县人。三十岁时剃度出家、受戒,1994年,于南投县埔里镇中台山兴建规模宏伟的新道场,广弘法教,成为台湾佛教界领袖人物之一,他所领导的中台禅寺也成为岛内深具影响的佛教教团。寺庙高达136米,计有三十七层,为目前世界及台湾最大、最高的佛教寺庙。从其外观来看,它有别于古寺庙的建筑风格,更像一座现代化的建筑。但是,从其内部所布列的殿宇和供奉的佛像来看,和其它庙宇没有多大区别,既有众佛祖塑像,又有新的创意。有禅堂、四天王殿、大雄宝殿、菩萨殿、地藏殿、关公殿、万佛殿等。
  进得寺庙大门即是高达宽敞的“四天王殿”,四天王为守护佛法的神明,分别镇守在大殿的四方,他们是“东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王”,四天王手中分别拿著象征风调、雨顺、国泰、民安的法器。四天王像高12米,材质分别来自山西黑色花岗岩,每座塑像重大120多吨,分割成多块粘合而成。
  其他殿宇均和大陆殿宇相同,这里就不再一 一叙述。再就是讲一下,中台禅寺里边不全是“和尚”,还有尼姑在同一寺庙修行,这有别于传统上的寺庙和尼姑庵。
  另外一大亮点是,在这里拜佛不需要上香,因为每座佛像前均用“檀香木”代替。这非常有利于环保,这是佛教的一大进步,我为之叫好。这有别于大陆一些寺庙利用信徒的虔诚,来发佛祖的财,榨取信徒的钱财,一炷香少则数十元,多则上百上千。真正是亵渎了佛祖的善心。罪过!罪过!
  正是:人生要自律,不得越轨行,多做善事,多积德,嘴里常念六字真言:“唵、(ong)嘛、呢、叭、咪、吽(hong)”。
   
                                                                                                 ——新疆老于
                                                                                              写于:2013年4月11日


图片附件: 照片 256.jpg (2013-4-14 04:42, 75.98 KB) / 下载次数 224
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1148&k=c5bfc6be2a15d91cf4732b47955dc581&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 257.jpg (2013-4-14 04:42, 117.93 KB) / 下载次数 231
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1149&k=894eb04ff114cdf2d8d11fdc8f04f5b3&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 258.jpg (2013-4-14 04:42, 100.84 KB) / 下载次数 232
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1150&k=22feba019d69d8aab093856e7215b95c&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 261.jpg (2013-4-14 04:42, 58.55 KB) / 下载次数 219
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1151&k=99d247ff07b993ce3e7e92481adaeefb&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:44

敬请欣赏!

图片附件: 照片 265.jpg (2013-4-14 04:43, 43.08 KB) / 下载次数 215
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1152&k=e31dd61bd6067d31c9eaebde7e58c2c8&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 266.jpg (2013-4-14 04:43, 70.31 KB) / 下载次数 210
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1153&k=c81ed1d5fb3bc103729818d5567e12f8&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 267.jpg (2013-4-14 04:43, 65.49 KB) / 下载次数 213
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1154&k=b6704fcf0951f0e1d4600a52ffe68dbb&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 268.jpg (2013-4-14 04:43, 63.7 KB) / 下载次数 211
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1155&k=333725aa962017e5eb3ba6b213eba061&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 269.jpg (2013-4-14 04:43, 112.52 KB) / 下载次数 212
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1156&k=b3d4b72ebb242ac5b95d422ef0fd1d48&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 270.jpg (2013-4-14 04:43, 87.17 KB) / 下载次数 208
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1157&k=92914e8ed5b53f5266ba91934cb49b36&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 272.jpg (2013-4-14 04:43, 99.99 KB) / 下载次数 207
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1158&k=a9d0e90de321778d65301095911c3ed7&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 273.jpg (2013-4-14 04:43, 107.1 KB) / 下载次数 210
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1159&k=933452a4d4710e67043896ddddb83a75&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:45

敬请欣赏!

图片附件: 照片 274.jpg (2013-4-14 04:45, 64.71 KB) / 下载次数 208
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1160&k=a103f0b063c4f864e1506c72d9f44ebc&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 275.jpg (2013-4-14 04:45, 66.03 KB) / 下载次数 208
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1161&k=a06a63563ba0d9eca41ed661604a8dd2&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 276.jpg (2013-4-14 04:45, 64.32 KB) / 下载次数 204
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1162&k=437519e36eb593176f36218a203324d0&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 277.jpg (2013-4-14 04:45, 34.3 KB) / 下载次数 203
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1163&k=3088f01715796a6990b07a25b1125d51&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 278.jpg (2013-4-14 04:45, 105.87 KB) / 下载次数 203
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1164&k=2fdd5a9f2022990569b22040f4aaf754&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 279.jpg (2013-4-14 04:45, 86.58 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1165&k=77ecb1cbdbdac9204449b169d7965f1b&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 280.jpg (2013-4-14 04:45, 80.33 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1166&k=3d0cc7f459486077e96c8d8fc9d4e372&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 281.jpg (2013-4-14 04:45, 68.04 KB) / 下载次数 208
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1167&k=beb5293952e7b05bfea805ec6f400e42&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:46

敬请欣赏!

图片附件: 照片 282.jpg (2013-4-14 04:46, 61.23 KB) / 下载次数 207
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1168&k=8fb8d1d760e63e9feb89de1b83edd9f1&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 283.jpg (2013-4-14 04:46, 54.51 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1169&k=6a14d0538545c474de5544021b1de673&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 284.jpg (2013-4-14 04:46, 57.55 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1170&k=1da4a68b9acf6475ad020d33d01790ab&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 286.jpg (2013-4-14 04:46, 70.04 KB) / 下载次数 202
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1171&k=12c863af69cc47b463530544ced3c97e&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 288.jpg (2013-4-14 04:46, 65.98 KB) / 下载次数 207
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1172&k=94b91817145e1d82b897e7dfe3015f3c&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 289.jpg (2013-4-14 04:46, 72.38 KB) / 下载次数 209
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1173&k=ffbaf78dbd0d777aca479194bba65b32&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 290.jpg (2013-4-14 04:46, 70.95 KB) / 下载次数 204
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1174&k=90f2d5c68b7e6e5e92ec58a77c5996f1&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 291.jpg (2013-4-14 04:46, 57.87 KB) / 下载次数 204
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1175&k=60da79a471ccbd23d561ab681a6bfb15&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:47

敬请欣赏!

图片附件: 照片 292.jpg (2013-4-14 04:47, 57.64 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1176&k=699d9f6bc9ae2e2f0b3cab984e979963&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 293.jpg (2013-4-14 04:47, 68.17 KB) / 下载次数 205
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1177&k=6ddb0cd6687003d9b034fedb4928f5c1&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 294.jpg (2013-4-14 04:47, 100.26 KB) / 下载次数 205
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1178&k=a9a871c031e3ff38a7e2f7f0758df434&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 295.jpg (2013-4-14 04:47, 75.81 KB) / 下载次数 203
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1179&k=44efb3d2e3797b2c405288673d33a258&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 297.jpg (2013-4-14 04:47, 66.05 KB) / 下载次数 207
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1180&k=3bcd82efab29c72511a21a64d0cb7ebd&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 299.jpg (2013-4-14 04:47, 116.82 KB) / 下载次数 210
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1181&k=4e1df00847e5f7255b448af3882ec45c&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 301.jpg (2013-4-14 04:47, 121.33 KB) / 下载次数 206
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1182&k=539862bd10aeb0f9c2750e1a99f30b3d&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:48

谢谢欣赏!

图片附件: 照片 302.jpg (2013-4-14 04:48, 108.73 KB) / 下载次数 207
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1183&k=4d96f303d5a0d66c436f3fbb3a43ef3d&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: [修行的尼姑] 照片 303.jpg (2013-4-14 04:48, 51.39 KB) / 下载次数 202
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1184&k=f07a9e19f8c2b09e79399e8349ebb4c1&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 304.jpg (2013-4-14 04:48, 95.11 KB) / 下载次数 204
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1185&k=de8436f94843bc0ef406b283ddb33c52&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 306.jpg (2013-4-14 04:48, 113.15 KB) / 下载次数 210
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1186&k=d1d4d66bb4581b84faa26f0b0c70d546&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 307.jpg (2013-4-14 04:48, 123.44 KB) / 下载次数 208
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1187&k=e1e5a05fbe44ea5151d8c2b440e50d24&t=1524178168&sid=W7848b图片附件: 照片 308.jpg (2013-4-14 04:48, 120.38 KB) / 下载次数 205
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1188&k=191a7517b57496f55f3d6a5467114694&t=1524178168&sid=W7848b


作者: 晴隆1    时间: 2014-8-30 10:29

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
作者: 晴隆1    时间: 2014-11-20 11:03

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
作者: 晴隆1    时间: 2014-11-23 01:32

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
欢迎光临 康辉社区 - 新疆康辉大自然国际旅行社论坛 (http://nature-tour.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2