Board logo

标题: 台湾“中台禅寺” [打印本页]

作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:42     标题: 台湾“中台禅寺”


      中台禅寺是一座位于台湾省南投县埔里镇的一个佛教寺庙,由惟觉长老住持,于1994年创建。惟觉长老生于1928年,四川营山县人。三十岁时剃度出家、受戒,1994年,于南投县埔里镇中台山兴建规模宏伟的新道场,广弘法教,成为台湾佛教界领袖人物之一,他所领导的中台禅寺也成为岛内深具影响的佛教教团。寺庙高达136米,计有三十七层,为目前世界及台湾最大、最高的佛教寺庙。从其外观来看,它有别于古寺庙的建筑风格,更像一座现代化的建筑。但是,从其内部所布列的殿宇和供奉的佛像来看,和其它庙宇没有多大区别,既有众佛祖塑像,又有新的创意。有禅堂、四天王殿、大雄宝殿、菩萨殿、地藏殿、关公殿、万佛殿等。
  进得寺庙大门即是高达宽敞的“四天王殿”,四天王为守护佛法的神明,分别镇守在大殿的四方,他们是“东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王”,四天王手中分别拿著象征风调、雨顺、国泰、民安的法器。四天王像高12米,材质分别来自山西黑色花岗岩,每座塑像重大120多吨,分割成多块粘合而成。
  其他殿宇均和大陆殿宇相同,这里就不再一 一叙述。再就是讲一下,中台禅寺里边不全是“和尚”,还有尼姑在同一寺庙修行,这有别于传统上的寺庙和尼姑庵。
  另外一大亮点是,在这里拜佛不需要上香,因为每座佛像前均用“檀香木”代替。这非常有利于环保,这是佛教的一大进步,我为之叫好。这有别于大陆一些寺庙利用信徒的虔诚,来发佛祖的财,榨取信徒的钱财,一炷香少则数十元,多则上百上千。真正是亵渎了佛祖的善心。罪过!罪过!
  正是:人生要自律,不得越轨行,多做善事,多积德,嘴里常念六字真言:“唵、(ong)嘛、呢、叭、咪、吽(hong)”。
   
                                                                                                 ——新疆老于
                                                                                              写于:2013年4月11日


图片附件: 照片 256.jpg (2013-4-14 04:42, 75.98 KB) / 下载次数 103
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1148&k=4a42f5852d9911f3607b11d22e706180&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 257.jpg (2013-4-14 04:42, 117.93 KB) / 下载次数 108
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1149&k=6a501f9ad80c415af357a7a630f9ae56&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 258.jpg (2013-4-14 04:42, 100.84 KB) / 下载次数 110
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1150&k=e272b995982732b2c1fd2e78001fb9ff&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 261.jpg (2013-4-14 04:42, 58.55 KB) / 下载次数 97
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1151&k=a095f7bc68f1cdc1d54aa6ea889fc25a&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:44

敬请欣赏!

图片附件: 照片 265.jpg (2013-4-14 04:43, 43.08 KB) / 下载次数 92
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1152&k=eef3b35dc814c002969ae56af1ec0d1b&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 266.jpg (2013-4-14 04:43, 70.31 KB) / 下载次数 89
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1153&k=02e6b6e671f552dc465355dc1f387961&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 267.jpg (2013-4-14 04:43, 65.49 KB) / 下载次数 91
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1154&k=ed91ab77704d15e83c583dd419c973f9&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 268.jpg (2013-4-14 04:43, 63.7 KB) / 下载次数 89
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1155&k=cb1177288f03d7a929ad5b4a8534d731&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 269.jpg (2013-4-14 04:43, 112.52 KB) / 下载次数 89
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1156&k=1cb5aeac5df440eeb78c4e62f044d23c&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 270.jpg (2013-4-14 04:43, 87.17 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1157&k=5bba3b980e2db043132949b7478e5567&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 272.jpg (2013-4-14 04:43, 99.99 KB) / 下载次数 85
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1158&k=0bab91073f69105ceb2ab31ede62e674&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 273.jpg (2013-4-14 04:43, 107.1 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1159&k=59160f2ef8d59b09ceec7e89e9ceb281&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:45

敬请欣赏!

图片附件: 照片 274.jpg (2013-4-14 04:45, 64.71 KB) / 下载次数 85
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1160&k=d0ecf5ddea2fd04889ccda6c4a6edadd&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 275.jpg (2013-4-14 04:45, 66.03 KB) / 下载次数 87
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1161&k=008a3fd1f250a157714fc074fe593f96&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 276.jpg (2013-4-14 04:45, 64.32 KB) / 下载次数 87
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1162&k=fb687c3dcdb3c250d7d09882cd729b0a&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 277.jpg (2013-4-14 04:45, 34.3 KB) / 下载次数 85
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1163&k=680f1f73d5a4bffcc11c4f61ba3be698&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 278.jpg (2013-4-14 04:45, 105.87 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1164&k=ee825c41baa78e8873a2a76502bfa32d&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 279.jpg (2013-4-14 04:45, 86.58 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1165&k=07be0afdfb63cc1b302160773fbf4212&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 280.jpg (2013-4-14 04:45, 80.33 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1166&k=9ab136da35189193e4b7849d315b3cd8&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 281.jpg (2013-4-14 04:45, 68.04 KB) / 下载次数 85
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1167&k=c4f4c11afabbd576ac943c9214733aff&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:46

敬请欣赏!

图片附件: 照片 282.jpg (2013-4-14 04:46, 61.23 KB) / 下载次数 83
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1168&k=220499f02394b9defd77166fe23bdb92&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 283.jpg (2013-4-14 04:46, 54.51 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1169&k=83a2472d372266fdd0c1f1fd0a76737d&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 284.jpg (2013-4-14 04:46, 57.55 KB) / 下载次数 87
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1170&k=9205b436f2bef74b9361d788316fa08f&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 286.jpg (2013-4-14 04:46, 70.04 KB) / 下载次数 82
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1171&k=f9a8fc7e6797e7df2a86f884fd68e456&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 288.jpg (2013-4-14 04:46, 65.98 KB) / 下载次数 87
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1172&k=f982045ee16a1976e8bf07770c0195f0&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 289.jpg (2013-4-14 04:46, 72.38 KB) / 下载次数 88
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1173&k=e4a8f4da3d487ad699c9fd17afbab67b&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 290.jpg (2013-4-14 04:46, 70.95 KB) / 下载次数 83
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1174&k=3a2416cb899848db3bc97d23e5963430&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 291.jpg (2013-4-14 04:46, 57.87 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1175&k=3c7c4ed56dc35bb509c011b98164af6c&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:47

敬请欣赏!

图片附件: 照片 292.jpg (2013-4-14 04:47, 57.64 KB) / 下载次数 85
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1176&k=6880fe1dd39a9d7a2d79cbcc7b9d54d9&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 293.jpg (2013-4-14 04:47, 68.17 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1177&k=73df54846d5dfe55bcb6b7b8e9a70ff2&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 294.jpg (2013-4-14 04:47, 100.26 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1178&k=a33b830cc5ca81aa33f0f10f0852af75&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 295.jpg (2013-4-14 04:47, 75.81 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1179&k=722cdb909dc97a4fa7860d2d084612b5&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 297.jpg (2013-4-14 04:47, 66.05 KB) / 下载次数 86
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1180&k=071228b20ced012f30598bec4e73b33f&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 299.jpg (2013-4-14 04:47, 116.82 KB) / 下载次数 90
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1181&k=543c13fea6a67c46a7c0d02d9d3864d4&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 301.jpg (2013-4-14 04:47, 121.33 KB) / 下载次数 88
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1182&k=40f8c71777d7987b5bfc17978a6d07cd&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 新疆老于    时间: 2013-4-14 04:48

谢谢欣赏!

图片附件: 照片 302.jpg (2013-4-14 04:48, 108.73 KB) / 下载次数 87
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1183&k=92eb16c62af3fa14faa2d10540cb3e24&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: [修行的尼姑] 照片 303.jpg (2013-4-14 04:48, 51.39 KB) / 下载次数 82
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1184&k=d38786518be96e1019f074701af04e13&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 304.jpg (2013-4-14 04:48, 95.11 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1185&k=1d91165704549c250505491d91bffbd1&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 306.jpg (2013-4-14 04:48, 113.15 KB) / 下载次数 88
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1186&k=93bfdecf9390bb3c0691c7b3a14e424f&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 307.jpg (2013-4-14 04:48, 123.44 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1187&k=d040824107e5c79b1ef399dd445cba32&t=1516481583&sid=jc568m图片附件: 照片 308.jpg (2013-4-14 04:48, 120.38 KB) / 下载次数 84
http://nature-tour.com/bbs/attachment.php?aid=1188&k=62826d3f8648ff18879e8c6e263a25bb&t=1516481583&sid=jc568m


作者: 晴隆1    时间: 2014-8-30 10:29

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
作者: 晴隆1    时间: 2014-11-20 11:03

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
作者: 晴隆1    时间: 2014-11-23 01:32

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
欢迎光临 康辉社区 - 新疆康辉大自然国际旅行社论坛 (http://nature-tour.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2